0511 - 46 12 12
Algemene verkoopvoorwaarden Frisia Bergum en Groenservice Noord (business-to-business)

Algemene verkoopvoorwaarden Frisia Bergum en Groenservice Noord (business-to-business)

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A. De ondernemer

De ondernemer werkzaam in de groene ruimte, natuurlijk of rechtspersoon, die deze algemene voorwaarden zoals bedoeld onder artikel 2 van toepassing heeft verklaard.

B. De ondernemer is actief in de navolgende werkzaamheden

 1. Het uitvoeren van tuinbouwkundige, cultuurtechnische en aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de aanleg en/of onderhoud van terrein- en groenvoorzieningen voor zowel binnen als buiten alsmede van tuinen en overige groene ruimte. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst.
 2. Het leveren van benodigde materialen voor de onder punt 1 genoemde werkzaamheden.
 3. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

C. Opdrachtgever

Iedere natuurlijk of rechtspersoon, die aan een ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van zaken, als onder B. omschreven.

D. Aanneemsom

Het verrichten van werkzaamheden, welke tussen opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag.

E. Regiewerk

Alle werkzaamheden als bedoeld onder B. welke niet onder sub D. omschreven, tussen opdrachtgever en ondernemer zijn overeengekomen.

F. Uurloon

De vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden gedurende de tijd van één uur door één persoon. Het uurloon is gebaseerd op de ten tijde van de werkzaamheden rechtens geldende loonregelingen van de onderneming, verhoogd met opslagpercentages voor sociale lasten, bedrijfsonkosten en ondernemersbeloning. Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

G. Materialen

 • Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.
 • Zand, grond, teelaarde en compost.
 • Dode materialen: alle overige producten en materialen welke binnen het vakgebied van de ondernemer vallen.

H. Bedragen en prijzen
Alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID EN BEKENDMAKING

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tot uitvoering van het werk en/of koop en verkoop door de ondernemer aan de opdrachtgever.
 2. De ondernemer verplicht zich deze algemene voorwaarden gelijktijdig met de offerte aan de opdrachtgever te verstrekken.

ARTIKEL 3 - DE OFFERTE/HET AANBOD

 1. Voordat een offerte wordt uitgebracht, heeft de ondernemer de plicht zich op de hoogte te stellen van alle met de uitvoering van het werk verband houdende relevante informatie en heeft de opdrachtgever de plicht de ondernemer deze informatie te verstrekken.
 2. De ondernemer brengt de offerte schriftelijk uit.
 3. De offerte is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst, tenzij uit de offerte anders blijkt.
 4. De offerte bevat een eenduidige werkomschrijving van alle te verrichten werkzaamheden inclusief prijsvorming op basis van de in het eerste lid door de opdrachtgever aan de ondernemer verstrekte informatie. Deze omschrijving moet voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken. Verder bevat de offerte de (werk)tekeningen en berekeningen, alsmede de geldigheidsduur van de offerte en het aanspreekpunt.
 5. De ondernemer behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, de intellectuele eigendom voor op onder ander alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 6. Het is de opdrachtgever verboden materiaal aan ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.
 7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de opdrachtgever de voorbereidings-, ontwerp- en tekenkosten aan de ondernemer vergoeden in geval de ondernemer wel was uitgenodigd tot het doen van tekenwerk maar hem geen opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van zaken wordt gegeven.
 8. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingsmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
  1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden worden verricht.
  2. Bij de prijsvormingsmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. het uurtarief van de mensen, machines en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
 9. Meer- en minderwerk wordt schriftelijk vastgelegd en wederzijds geaccordeerd.
 10. De offerte vermeldt de betalingsvoorwaarden en de betalingsregeling.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMSTEN

 1. Overeenkomsten tot aanneming van het werk, tot het verrichten van regiewerk en/of van koop of verkoop en aanvullingen en/of wijzigingen daarvan, worden eerst door schriftelijke bevestiging van de ondernemer voor hem bindend. De inhoud van de orderbevestiging is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst.
 2. Schriftelijke aanvaarding geschiedt doordat de opdrachtgever de offerte voor akkoord tekent en deze vervolgens overhandigt dan wel terugzendt aan de ondernemer, uiterlijk 30 dagen na offertedatum.
 3. a. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht. b. De leden 2 en 3a zijn vervolgens opnieuw van toepassing.
 4. De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan, indien en op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden de ondernemer niet.
 6. De ondernemer is verplicht om voor aanvang van eventuele graafwerkzaamheden zich te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling en leidingen.

ARTIKEL 5 - PRIJSWIJZIGINGEN

 1. De tussentijdse prijswijzigingen die uit de wet alsmede uit de CAO en de index brandstof (CROW) voortvloeien worden doorberekend aan de opdrachtgever.

ARTIKEL 6 - WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

 1. Wijzigingen in de overeenkomst waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden in een individueel geval dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgelegd in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voorzover daaruit een lagere prijs zou volgens, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren worden geoffreerd en na akkoord worden uitgevoerd.

ARTIKEL 7 - LEVERANTIES

 1. Alle leveranties welke door de ondernemer geschieden, worden - voor zover deze geen onderdeel vormen van een overeengekomen aanneemsom en derhalve in de prijs daarvan zijn begrepen - in rekening gebracht onverminderd de verschuldigde vergoeding van vervoer, verwerken en/of aanbrengen.
 2. De ondernemer staat in voor soortechtheid van de door hem geleverde materialen, overeenkomstig de omschrijving in de offerte. De ondernemer zal zo zorgvuldig mogelijk toezien op een kwalitatief goede samenstelling van te leveren zand, grond, teelaarde, compost, funderings- en/of verhardingsmateriaal. Dit alles met inachtneming van wettelijke bepalingen die hieraan gesteld zijn en afgestemd op de bestemming respectievelijk het gebruiksdoel.
 3. Voor de hergroei gedurende het eerstvolgende groeiseizoen van geleverde en door hem verwerkte levende materialen wordt door de ondernemer, mits dit in de offerte is aangegeven en mits de verzorging aan hem is opdragen, ingestaan, tenzij er sprake is van uitzonderlijke weers- en/of terreinomstandigheden, dan wel sprake van overmacht. In die gevallen zal de uitval tot maximaal 10% van de waarde van het betreffende goed door de ondernemer worden vergoed. De hoogte van het bedrag van het uitvalpercentage wordt bepaald door hoogte van de totaalprijs van het/de relevante geleverde product(en).
 4. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit de opdrachtgever recht geeft op vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang die omstandigheden voortduren. Hierbij heeft de ondernemer het recht de aanplant, nadat de omstandigheden zoals hiervoor bedoeld zijn geëindigd, verder uit te stellen, indien dit naar zijn oordeel in het kader van het aanslaan of de hergroei van levend materiaal noodzakelijk is.

ARTIKEL 8 - OPLEVERING

 1. Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. Het werk wordt als geheel opgeleverd beschouwd wanneer de ondernemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. Ten aanzien van levend materiaal vindt een tweede oplevering plaats.

ARTIKEL 9 - TRANSPORTRISICO’S

 1. Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

ARTIKEL 10 - BETALING/NIET-TIJDIGE BETALING

 1. Betaling vindt plaats in een gegarandeerd en door ondernemer geaccepteerd betaalmiddel, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Facturen dienen te zijn betaald binnen 30 dagen na factuurdatum. Compensatie of schuldvergelijking wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als betaling in termijnen is overeengekomen moet de opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals dat in de overeenkomst zijn vastgesteld.
 4. Indien opdracht wordt verstrekt kan de kredietwaardigheid van opdrachtgever getoetst worden. Als gevolg hiervan behoudt de ondernemer zich het recht voor om de facturering- en/of betalingscondities aan te passen.
 5. De opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip dat de overeengekomen termijn is verstreken. De ondernemer zendt na het verstrijken van die termijn een betalingsherinnering en geeft de opdrachtgever alsnog de gelegenheid binnen zeven dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
 6. Over de betaling die niet tijdig is verricht, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 7. Aan personen in dienst van de ondernemer, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht hebben, kan niet bevrijdend worden betaald.
 8. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten kunnen vermeerderd worden met de eventuele proceskosten.
 9. Bij niet-tijdige betaling heeft de ondernemer het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten.
 10. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling komen ten laste van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11 - AFSPRAKEN DOOR PERSONEEL

 1. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van de ondernemer binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijke heeft bevestigd.
 2. Als niet tot handelen bevoegde medewerkers dienen in dit verband te worden beschouwd alle medewerkers die geen procuratie hebben.

ARTIKEL 12 - MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 1. Onder inachtneming van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:
  1. De ondernemer zal zorg dragen voor een milieuhygiënische verantwoorde verwijdering van de afval- en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
  2. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 13 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle geleverde zaken voor zover niet aard- of nagelvast verbonden, blijven eigendom van de ondernemer, zolang deze niet dan wel niet geheel zijn betaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming tenietgaat, vestigt de ondernemer bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de ondernemer, tot zekerheid van al hetgeen de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, aan de ondernemer verschuldigd is en zal worden.

ARTIKEL 14 - ONDERHOUDWERKZAAMHEDEN

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor onbepaalde tijd. Opzegging van de overeenkomst kan door beide partijen alleen geschieden per aangetekende brief gericht aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden en voor 1 oktober van het lopende jaar.

ARTIKEL 15 - OVERMACHT

 1. Een tekortkoming kan de ondernemer of de opdrachtgever niet worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zullen de opdrachtgever en de ondernemer overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende periode.
 2. Onder overmacht bij de opdrachtgever wordt niet verstaan de omstandigheid dat de ondernemer de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 3. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de ondernemer tijdelijk, ten hoogste drie maanden, niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd neemt de ondernemer onmiddellijk contact op met de opdrachtgever met als doel een regeling te treffen voor vervangende uitvoering.

ARTIKEL 16 - UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN EN CONTRACTBEËINDIGING

 1. Bij overlijden van de ondernemer, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de ondernemer, vóór de voltooiing van het werk, zijn diens rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht dit werk te voltooien, ook al wordt de onderneming op enigerlei wijze voortgezet. In dit geval behoort door de opdrachtgever aan de rechtverkrijgenden te worden betaald de aanneemsom, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk, dan wel bij regiewerk het tot het ogenblik van overlijden verschuldigde, berekend overeenkomstig de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever, zijn de rechtverkrijgenden onder algemene of bijzondere titel niet verplicht het werk verder te laten uitvoeren. In dat geval is het bepaalde in de tweede zinsnede van het vorige lid van dit artikel van overeenkomstige toepassing. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is in ieder geval onmiddellijk opeisbaar, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever.
 3. De ondernemer heeft het recht de nakoming van de overeenkomst voor onbepaalde tijd op te schorten in geval de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, alsmede in geval de opdrachtgever een aanvraag tot surseance van betaling heeft ingediend.

ARTIKEL 17 - AANSPRAKELIJKHEID

  1. De ondernemer is aansprakelijk voor de directe schade welke tijdens de uitvoering van de overeenkomst aan gebouw en inventaris, personen of eigendommen van personen wordt toegebracht en die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer, zijn personeel of zijn eventuele onderaannemers. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor indirecte schade.
  2. Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende:
   Indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de opdrachtgever op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
  3. Op de opdrachtgever rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 1. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene voorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
 2. De ondernemer is met inachtneming van het eerder in dit artikel bepaalde aansprakelijk voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst. De schade wordt tot maximaal € 1.000.000,-- per gebeurtenis vergoed, onverminderd de wettelijke aansprakelijk. Indien de opdrachtgever een hogere aansprakelijkheid wenst overeen te komen dient dit in de uitnodiging tot de uitbreng van de offerte te worden bepaald. Deze kan per gebeurtenis niet hoger dan € 2.500.000,-- worden gesteld. De ondernemer sluit hiertoe voor vermeld bedrag een aansprakelijkheidsverzekering af voor bedrijven of beroepen.
 3. De eventuele aansprakelijkheid van de ondernemer voor gebreken welke betrekking hebben op de geleverde materialen, is beperkt tot de voor het geleverde overeengekomen prijs. Ten aanzien van geleverde dode materialen geldt dat de aansprakelijkheid van de ondernemer niet verder reikt dan op basis van de garantiebepalingen van de leverancier mogelijk is. Indien de ondernemer de identiteit van zijn leverancier van dode materialen aan de opdrachtgever kenbaar maakt is de opdrachtgever verplicht om deze als eerste aan te spreken, teneinde vergoeding van schade te verkrijgen.
 4. Ten aanzien van leveranties zand, grond, teelaarde en compost geldt dat de ondernemer niet, respectievelijk niet meer, aansprakelijk gesteld kan worden indien in het kader van een normale op- of verwerking van aanwezige grond bij de opdrachtgever vermenging is opgetreden.
 5. De opdrachtgever vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de opdrachtgever of door derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking van de grond, bodem of teelaarde.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of het gehele werk.

ARTIKEL 18 - KLACHTEN

 1. Klachten, zowel betreffende de zichtbare gebreken in uitvoering van het werk of de levering van materialen, dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te zijn ontvangen. Overige klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van materialen dienen om ontvankelijk te zijn uiterlijk 60 dagen na oplevering van werk respectievelijk de laatste dag van uitvoering van de werkzaamheden of levering van materialen schriftelijk te zijn ontvangen.
 2. De verplichting tot betaling door de opdrachtgever wordt door het indienen van klachten niet opgeschort.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van het werk of de levering van de zaken zijn niet ontvankelijk indien de opdrachtgever niet de normale zorg die van hem mag worden verwacht na beëdiging van uitvoering van het werk of levering van materialen in acht heeft genomen.

ARTIKEL 19 - GESCHILLEN REGELING

 1. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en levering alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissingen van de bevoegde rechter. Iedere partij heeft recht om in plaats van de bevoegde Nederlandse rechter geschillen voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de bouw, indien de oorzaak van geschil (mede) van vaktechnische aard is. Geschillen zijn voor de Raad van Arbitrage voor de bouw slechts ontvankelijk indien niet reeds een procedure voor de bevoegde rechter is opgestart. Indien een geschil als eerste aan de Raad van Arbitrage voor de bouw wordt voorgelegd, wordt behandeling door de bevoegde rechter geacht te zijn uitgesloten. Geschillen welke aan de Raad van Arbitrage voor de bouw worden voorgelegd zijn onderworpen aan de statuten. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de Raad van Arbitrage, Stationsplein 29/3, 3511 ED Utrecht. Door het sluiten van een overeenkomst op basis van deze algemene voorwaarden gaan partijen hiermede akkoord. De uitspraak op basis van de geschillenregeling is finaal en bindend.